1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami komisji oraz wnoszonych przez mieszkańców.
  2. Zadania szczegółowe:
  • analiza realizacji wniosków komisji,
  • omówienie planów oraz analiza realizacji inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego finansowanych ze środków własnych i pozabudżetowych,
  • opiniowanie i analiza spraw związanych z gospodarką komunalną, w tym m.in. gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi,
  • opiniowanie i analiza spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście,
  • opiniowanie i planowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej,
  • analiza i ocena planu gospodarowania zasobami komunalnymi miasta, ze szczególnym uwzględnieniem strategii miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej i budownictwa mieszkaniowego,
  • zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za 2019 rok,
  • zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.

Przewodniczący Komisji RM nr 3
Łukasz Ryguła