Naczelnik: Jolanta Cynar

pok. nr 59, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.  32 324 84 30
e-mail:
jolanta.cynar@mikolow.eu

Zastępca naczelnika: Bożena Olszówka

pok. nr 41, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.  32 324 84 34
e-mail:
bozena.olszowka@mikolow.eu

Numery telefonów:

32 324 84 35 – pok. 1 – zwrot podatku akcyzowego, wymiar podatku – mieszkania
32 324 84 36 – pok. 1 – wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
32 324 84 37 – pok. 1 – wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
32 324 85 68 – pok. 1 – wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
32 324 84 24 – pok. 1 – wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
32 324 84 41 – pok. 1 – wymiar podatku od nieruchomości – gospodarstwa rolne
32 324 84 40 – pok. 41 – wymiar podatku od nieruchomości – osoby prawne
32 324 84 34 – pok. 41 – wymiar podatku od środków transportu
32 324 84 23 – pok. 4 – wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
32 324 84 25 – pok. 4 – wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
32 324 84 26 – pok. 4 – wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
32 324 84 33 – pok. 4 – wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

e-mail: wymiar.podatki@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych w szczególności należy:

I.  Realizowanie zadań w zakresie podatków i opłat lokalnych:

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym oraz na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa,
 • prowadzenie ewidencji podatników podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz
  od środków transportowych,
 • prowadzenie kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania,
 • sporządzanie informacji z akt podatkowych oraz zaświadczeń m.in. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS i ZUS oraz kształtowania
  się wielkości powierzchni gospodarstw rolnych w okresie posiadania przez rolnika danego gospodarstwa,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - przyjmowanie wniosków, sporządzanie decyzji, sprawozdawczość w zakresie zwrotu podatku akcyzowego
  oraz rozliczanie dotacji na realizacje powyższego zadania,
 • sporządzanie sprawozdania SP-1, w sprawie zwrotu utraconych przez Gminy dochodów
  z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz innej wymaganej prawem sprawozdawczości,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
 • przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej.

II. Realizowanie zadań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach oraz zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa,
 • prowadzenie ewidencji podmiotów opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji określających w tym zakresie,
 • prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązku składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • ścisła współpraca z komórkami Urzędu oraz wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych  w zakresie przekazywania oraz pozyskiwania danych niezbędnych
  do realizowania przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku w Gminach,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowywanie danych do sprawozdawczości budżetowej oraz dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.

III. Prowadzenie postępowań o nakładaniu kar na podstawie art. 37 d i e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie działu III ustawy Ordynacja podatkowa.