naczelnik: Renata Kozłowska
pok. 10, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 535
email: renata.kozlowska@mikolow.eu

pok. nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 535, 32 32 48 536, 32 32 48 537, 32 32 48 464
       32 32 48 538, 32 32 48 531,  32 32 48 529

e-mail: ksiegowa@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Wydziału Finansowego w szczególności należy:

a) Koordynowanie spraw związanych z opracowaniem budżetu Miasta, Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o stanie mienia i prognozy długu.
b) Bieżący nadzór nad równowagą i prawidłowością wykonywania budżetu wraz z zabezpieczeniem płatności budżetowych wynikających z harmonogramu.
c) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej Gminy.
d) Nadzór nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie opracowywania i realizacji planów finansowych.
e) Obsługa rachunku podstawowego budżetu, lokowanie wolnych środków oraz pełna obsługa zadłużenia Gminy.
f) Sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej, budżetowej i opisowej z realizacji budżetu.
g) Pełna obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności:
-  prowadzenie ksiąg rachunkowych,
-  przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji,
-  ewidencja, weryfikacja i pełna obsługa należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty planistycznej i in.
-  dochodzenie roszczeń z tytułu należności niepodatkowych oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską.
-  ewidencja i obsługa danych niezbędnych do prawidłowego rozliczania podatku od towarów i usług VAT (faktury, rejestry VAT, deklaracje VAT),
h) Nadzór i obsługa wydatków gotówkowych i bezgotówkowych w zakresie:
- zaangażowania wydatków,
- rejestracji i terminowej realizacji płatności z tytułu zobowiązań,
- płatności dotyczących wydatków strukturalnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE,
- pełnej obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- rozliczania inkasentów podatków i opłat,
- szczegółowej obsługi rejestru zabezpieczeń, gwarancji i polis,
- pełnej obsługi kont bankowych i rachunków pomocniczych (m.in. depozyty, lokaty, A”vista).
i) Prowadzenie pełnej obsługi kasowej Urzędu Miasta, w tym:
- przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych, skarbowych, administracyjnych i innych,
- przyjmowanie wpłat gwarancji i polis ubezpieczeniowych związanych z zawartymi umowami,
- dokonywanie wypłat oraz zwrotów nadpłat i wpłat nienależnie dokonanych.
j) Sporządzanie okresowych sprawozdań operatywnych z wykonywanych zadań zgodnie z określonymi ustawowo terminami oraz pozostałych informacji w zakresie i terminach wymaganych prawem.
k) Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu skonsolidowanego.