Janina Szejka

pok. nr 24, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 21
e-mail: audytor@mikolow.eu

Przyjmowanie stron:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek od 7:30 do 15:30

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego w szczególności należy:

  • wspieranie Burmistrza w osiąganiu wytyczonych celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
  • sporządzanie w roku bieżącym, opartego na analizie ryzyka planu audytu na rok następny;
  • sporządzanie do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
  • opracowanie i aktualizowanie karty i księgi procedur audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności;
  • wykonywanie innych poleceń Burmistrza, w tym zadań poza planem;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innymi podmiotami;
  • współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz wewnętrznej.