kierownik: Renata Szajner-Pieczyrak

pok. nr 8, ul. K. Miarki 15, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 50

pok. nr 5 i 8, ul. K. Miarki 15, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 49, 32 324 84 50, 32 324 84 51
fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy:

a) Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób w rejestrze stanu cywilnego.
b) Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, czynności materialno-technicznych.
c) Przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie określonym w kodeksie rodzinnym opiekuńczym.
d) Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego.
e) Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, dokonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.
f) Wydawanie decyzji o zmianie imienia, nazwiska.
g) Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz potwierdzających uznanie dziecka.
h) Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty lub zmiany płci, aktualizowanie danych w rejestrze PESEL.
i) Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.
j) Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL.
k) Organizowanie uroczystości z okazji nadania medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" i innych jubileuszy małżeńskich.

DRUKI