Sabina Grzywok

tel.: 32 324 85 22
e-mail: sabina.grzywok@mikolow.eu

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Polityki Senioralnej w szczególności należy:

a) Monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów, inicjowanie działań służących zaspokajaniu ich potrzeb na terenie Gminy Mikołów.
b) Inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów oraz monitorowanie ich realizacji.
c) Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów w tym: w zakresie edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystyki.
d) Tworzenie oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach adresowanych do seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów.
e) Doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów w tym utworzenie i prowadzenie Pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia seniorów.
f) Pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, w których realizacja wpływa na poziom i jakość życia seniorów.
g) Udział w otwartych konkursach ofert na realizację projektów i programów skierowanych dla seniorów.
h) Wsparcie w organizacji posiedzeń i pracy Rady Seniorów w Mikołowie.
i) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów.