kierownik: Michał Bocheński

pok. nr 20, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel:. 32 32 48 463

pok. nr 20, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 63, 32 324 84 66
e-mail: rozwoj@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Rozwoju Miasta w szczególności należy:

a) Monitorowanie informacji o istniejących źródłach finansowania z Programów i Funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania, pod kątem możliwości ich wykorzystania w zakresie inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji przez Gminę Mikołów oraz jednostki organizacyjne miasta.
b) Pozyskiwanie środków zewnętrznych i monitorowanie projektów społecznych realizowanych przez Gminę w tym jednostki organizacyjne.
c) Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta w tym analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii.
d) Opracowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz innych planów rozwoju miasta i innych dokumentów strategicznych dla Gminy Mikołów.
e) Stała współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie przygotowania projektów oraz koordynacja działań podczas realizacji projektów.
f) Koordynacja prac zespołów ds. przygotowania, realizacji i monitoringu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
g) Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (projekty infrastrukturalne, społeczne lub wielofunduszowe).
h) Kompleksowa realizacja projektów o charakterze społecznym w zakresie szeroko pojętej profilaktyki, tematyki społecznej: w tym kulturalnej, sportowej, rozwiązywania problemów społecznych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przeprowadzenie rekrutacji personelu do projektów, przygotowywanie postepowań przetargowych, koordynacja wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów, przygotowywanie materiałów i dokumentów dot. rozliczeń projektów.
i) Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawierania umów o dofinansowanie oraz aneksów.
j) Prowadzenie zadań związanych z członkostwem Gminy w Zarządzie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
k) Prowadzenie bieżącej bazy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
l) Sporządzanie raportów i sprawozdań, prezentacji dotyczących stanu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.
m) Przygotowywanie ankiet, zgłoszeń do konkursów promujących dofinansowane projekty.
n) Prowadzenie promocji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności opracowywanie materiałów promocyjnych, aktualizacja informacji na stronie internetowej, przygotowywanie materiałów prasowych.
o) Rozliczanie finansowe projektów realizowanych w Biurze Rozwoju Miasta współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, krajowych, a w szczególności terminowe sporządzanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych oraz prowadzenie bieżących harmonogramów finansowych realizowanych projektów.
p) Podejmowanie działań w celu przygotowania programów i projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
q) Informowanie i przekazywanie zainteresowanym osobom ogólnych informacji, co do źródeł pozyskania zewnętrznych środków przez przedsiębiorców.
r) Prowadzenie konsultacji społecznych w ramach projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
s) Udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych przez Burmistrza Mikołowa.
t) Sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań z zakresu kompetencji Biura.