kierownik: Mariola Witkowicz

pok. nr 14, Rynek 16, 43-190
tel:. 32 32 48 562

pok. nr 14, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 32 48 562, 32 32 48 565
e-mail: dotacje@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Dotacji i Nadzoru nad Majątkiem w szczególności należy:

a) Rejestracja (ewidencjonowanie) podstawowych środków trwałych stanowiących majątek gminy w księdze inwentarzowej (ewidencja komputerowa) na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z ustalonymi w Urzędzie przepisami wraz z nadaniem numeru inwentarzowego.
b) Rejestracja (ewidencjonowanie) pozostałych środków trwałych stanowiących majątek gminy w księdze inwentarzowej (ewidencja komputerowa) na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie  z ustalonymi w Urzędzie przepisami wraz z nadaniem numeru inwentarzowego.
c) Rejestracja (ewidencjonowanie) wszelkich zmian wartości początkowej środków trwałych (tj. zwiększenia, zmniejszenia, likwidacje), na podstawie złożonej przez komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT, LT).
d) Rejestracja (ewidencjonowanie) podstawowych środków trwałych oraz rejestracja wszelkich zmian w wartości początkowej podstawowych środków trwałych, znajdujących się w administracji lub użytkowaniu w podległych jednostkach organizacyjnych gminy w księdze inwentarzowej, na podstawie złożonej przez jednostki/komórki merytoryczne dokumentacji źródłowej (OT) sporządzonej zgodnie z ustalonymi w Urzędzie przepisami wraz z nadaniem numeru inwentarzowego.
e) Uzgadnianie z komórkami merytorycznymi i podległymi jednostkami organizacyjnymi gminy stanu posiadanych do użytkowania gminnych środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
f) Drukowanie ksiąg inwentarzowych z systemu REKORD dla poszczególnych użytkowników.
g) Bieżące przekazywanie odpowiednich dokumentów do Wydziału Finansowego celem rejestracji w ewidencji księgowej.
h) Ścisła współpraca z Wydziałem Finansowym polegająca na bieżącym i systematycznym uzgadnianiu stanu ksiąg inwentarzowych (elektronicznej ewidencji środków trwałych) z odpowiednimi kontami ksiąg rachunkowych.
i) Sporządzanie pisemnej informacji dla Wydziału Finansowego na temat wysokości rocznych umorzeń (w tym zmniejszeń i zwiększeń).
j) Nadzór nad obiegiem dokumentów źródłowych związanych ze środkami trwałymi.
k) Sporządzanie umów związanych z ruchem majątku gminy (użyczenia, darowizny, itp.).
l) Sporządzanie sprawozdań GUS.
m) Sporządzanie informacji o stanie mienia gminy.
n) Koordynacja gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy, tj. sołectw i dzielnic w zakresie wydatkowania przyznanych im środków finansowych.
o) Sporządzanie sprawozdań opisowych dotyczących stanu wykorzystania środków finansowych jednostek pomocniczych gminy.
p) Koordynowanie we współpracy z Centrum Usług Wspólnych spraw:
- związanych ze zwrotem kosztów dotacji na uczniów gminy Mikołów uczęszczających do placówek oświatowych w innych gminach,
- związanych z przekazywaniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Mikołów.
q) Koordynowanie we współpracy ze Żłobkiem Mikołowskim spraw związanych ze zwrotem dotacji na dzieci z innych gmin uczęszczających do Żłobka Mikołowskiego.
r) Prowadzenie (przygotowywanie i rozliczanie) spraw związanych z dotacjami dla gminnych instytucji kultury.
s) Prowadzenie (przygotowywanie i rozliczanie) spraw związanych z dotacjami celowymi i pomocą finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego udzielaną w formie dotacji na podstawie umów lub zawartych porozumień.
t) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy.
u) Prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności gminy w ramach polis OC
v) Sporządzanie informacji z wykorzystania budżetu.