Uchwała nr XI/194/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XVI/285/2012 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.02.2012 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczyistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będąceh częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa.