Uchwała nr XIII/233/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.