kierownik: Anna Olszynka

ul. Jana Pawła II 1/1 , 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 548

ul. Jana Pawła II 1/1 , 43-190 Mikołów
tel.: 32 32 48 548, 32 32 48 549, 32 32 48 460
e-mail: promocja@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Promocji w szczególności należy:

a) Przygotowywanie materiałów dotyczących promocji miasta.
b) Koordynacja wykonania, gromadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo-informacyjnych promujących miasto (foldery, wydawnictwa, informatory, gadżety).
c) Współorganizacja imprez miejskich, regionalnych oraz międzynarodowych.
d) Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych.
e) Prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej, w tym w szczególności współpracy z miastami partnerskimi.
f) Przygotowywanie i koordynowanie polityki informacyjnej w środkach masowego przekazu.
g) Współpraca z mediami, w tym przygotowywanie wywiadów i przesyłanie informacji.
h) Archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących działalności Urzędu, Rady Miejskiej Mikołowa i jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Mikołowa.
i) Administrowanie stroną internetową Urzędu www.mikolow.eu.
j) Prowadzenie portali społecznościowych.
k) Integracja środowisk twórczych w mieście.
l) Koordynacja i wspieranie działalności gminnych instytucji kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
m) Wspieranie inicjatyw objętych patronatem Burmistrza Mikołowa.
n) Prowadzenie zadań z zakresu upowszechniania turystyki.
o) Dokonywanie codziennego przeglądu prasy, w tym informacyjnych portali internetowych pod kątem publikacji nt. miasta Mikołowa.
p) Prowadzenie Miejskiej Placówki Muzealnej poprzez:
- gromadzenie zabytków i materiałów dokumentujących historię Mikołowa,
- organizowanie wystaw stałych i czasowych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- organizowanie wykładów i prelekcji historycznych,
- współpracę z Mikołowskim Towarzystwem Historycznym.