kierownik: Grażyna Kozicka

pok. nr 11, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 12

pok. nr 11, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 12, 32 324 85 10
e-mail: biuro.rady@mikolow.eu  

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej w szczególności należy:

a) Koordynacja współpracy Rady Miejskiej z Burmistrzem.
b) Koordynacja współpracy radnych z jednostkami organizacyjnymi gminy.
c) Organizacja, obsługa biurowa i techniczna posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej oraz dyżurów radnych.
d) Prowadzenie dokumentacji Rady zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
e) Prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw osobowych radnych, w tym w zakresie danych statystycznych i reklamowania radnych z obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenia rejestru delegacji służbowych radnych.
f) Organizacja i obsługa zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek pomocniczych.
g) Organizacja i obsługa wyborów ławników do sądów powszechnych.
h) Techniczne opracowywanie uchwał Rady Miejskiej.
i) Przekazywanie uchwał do organów nadzorczych i do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
j) Prowadzenie zbioru uchwał.
k) Sporządzanie informacji publicznej w zakresie funkcjonowania Biura.
l) Przygotowywanie i przekazywanie informacji do publikacji w BIP.
m) Koordynacja przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu zasad techniki legislacyjnej.
n) Planowanie, wykonywanie i rozliczanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań oraz sporządzanie sprawozdań.
o) Sporządzanie, na podstawie list obecności, miesięcznych wykazów wysokości diet przysługujących do wypłaty radnym, sołtysom oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
p) Kadencyjna archiwizacja dokumentacji.
q) Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz komisji Rady Miejskiej i czuwanie nad terminowym ich rozpatrzeniem.
r) Wykonywanie zadań poleconych przez przełożonych, przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa oraz radnych.