kierownik: Gabriela Ciechacka
pok. nr 49, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 10

Rynek 16, pok. nr 49, 50, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 10, 32 324 84 11, 32 324 85 45, 32 324 85 46
e-mail: kadry@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Kadr, Płac i Archiwum Zakładowego w szczególności należy:

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy;
 • prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowej pracowników Urzędu oraz kierowników/dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych;
 • organizacja szkoleń dla pracowników;
 • koordynacja obiegu dokumentów związanych z okresową oceną pracowników;
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień;
 • opracowywanie dokumentacji w celach rentowych i emerytalnych pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem naborów na wolne stanowiska pracy;
 • wykonywanie czynności związanych z odprowadzaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • rozliczanie PFRON;
 • naliczanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich oraz staży w Urzędzie;
 • wypłaty i rozliczenia inkasentów;
 • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych;
 • prowadzenie spraw i szkoleń związanych z BHP;
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, radnych i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu i jednostek zlikwidowanych;
 • prowadzenie prac związanych z uruchomieniem archiwum miejskiego dla gminnych jednostek organizacyjnych.