Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. 1

Informacji udziela

Referat Usług Komunalnych
Rynek 20, I piętro, pokój nr 17
tel. (32) 32 48 569
e-mail:
usługi.komunalne@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 • Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
 • Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
 • Rada gminy  określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia.
 • Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • uchwała nr XXI/452/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
 • uchwała nr LXIII/626/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
 • uchwała nr XXXV/322/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mikołów
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i  transportu nieczystości ciekłych
 • Dowód wniesienia (uiszczenia opłaty).

Opłaty

Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.