kierownik: Tomasz Wierzbica

pok. nr 28, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 50

pok. nr 28, 29, 30, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 51 do 52
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w szczególności należy:

a) Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych, Obrony Cywilnej i ochrony ludności:
- sporządzanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Mikołów w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
- nadzór nad aktualizacją kart realizacji zadań obronnych,
- realizowanie zadań w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej planu akcji kurierskiej,
- planowanie i organizowanie szkoleń obronnych,
- sporządzanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
- zapewnienie warunków do realizacji zadań programu „HOST NATION SUPPORT” (HNS),
- tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w formie „Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia miasta Mikołów na potrzeby obronne państwa",
- przygotowanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz udział w komisji kwalifikacyjnej,
- współpraca z KZK GOP i MZK Tychy w zakresie przygotowania transportu miejskiego w celu ewakuacji ludności,
- sporządzanie i aktualizacja planu obrony cywilnej miasta,
- nadzór nad procesem tworzenia kart realizacji zadań do planu OC miasta,
- nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej instytucji i zakładów pracy, jak również nad realizacją zaplanowanych przedsięwzięć,
- sporządzanie planów ewakuacji III stopnia,
- nadzór nad formacjami obrony cywilnej, w tym głównie nad ich obsadą osobową, wyszkoleniem i wyposażeniem,
- prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej wchodzących w skład systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania,
- planowanie i realizowanie zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej,
- nadzór w zakresie wykorzystania i użytkowania zasobów budownictwa obronnego,
- prowadzenie i aktualizacja Bazy Szefa Obrony Cywilnej,
- dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowania przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
- przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.

b) Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:
- sporządzanie planu zarządzania kryzysowego,
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
- sporządzanie planów ewakuacji I i II stopnia,
- sporządzanie planu działania w zakresie akcji jodowej,
- prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,
- zapewnienie obsługi pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- zadania z zakresu nadzoru koordynacji utrzymania i rozwoju systemu monitoringu wizyjnego,
- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
- organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

c) Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy:
- prowadzenie wydatków z budżetu miasta na działalność ochotniczych straży pożarnych,
- kontrola i nadzór nad działalnością jednostek OSP na terenie Gminy.

d) Prowadzenie wydatków z budżetu miasta na wsparcie działań Policji.

e) Prowadzenie wydatków z budżetu miasta na wykonywanie wraz z Powiatem Mikołowskim zadań dotyczących funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie oraz systemu „Elektroniczny Strażnik".