Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pokój nr 1, parter, Rynek 16
tel.: (32) 324 84 02, 324 85 01

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 25, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 73
e-mail:
bgo@mikolow.eu

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Burmistrz Mikołowa nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, zawierające:

 1. adres zamieszkania prowadzącego instalację,
 2. adres, nr działki na terenie której prowadzona jest eksploatacja oczyszczalni,
 3. typ (nazwę) oczyszczalni, ilość osób, które będą użytkowały oczyszczalnię,
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia, godziny),
 5. wielkość i rodzaj emisji (ilość oczyszczanych ścieków - należy podać w l/dobę lub m3/dobę, rodzaj ścieków),
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji - podać rodzaj oczyszczalni (opis urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, rodzaj zastosowanej technologii oczyszczania ścieków),
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami (określić stopień redukcji zanieczyszczeń, podać warunki hydrogeologiczne gruntu – dokładne dane odnośnie wymaganych  informacji zostały zamieszczone na drukach, ponieważ zostały one zróżnicowane ze względu na podział, czy dana działka znajduje się w aglomeracji, czy poza nią oraz czy ścieki odprowadzane są do ziemi, czy do urządzenia wodnego),
 8. informację, na jakiej głębokości znajduje się dno urządzenia rozsączającego lub wodnego (w zależności od rodzaju urządzenia do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki).

Do zgłoszenia należy dołączyć:
- opinię  rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działce,
- mapę z zaznaczoną przydomową oczyszczalnią ścieków,
- dokument producenta oczyszczalni potwierdzający efektywność oczyszczania ścieków na wylocie.

Informacja o opłatach skarbowych

 1. 17 zł za pełnomocnictwo (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika) zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 2. Nie wymaga opłaty skarbowej zgłoszenie instalacji - przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód - zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia (pisma informującego o zgodzie) lub sprzeciwu (w formie decyzji) na eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór zezwolenia (pisma informującego o zgodzie) lub sprzeciwu (w formie decyzji) na eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków - osobiście w Urzędzie albo za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informację, czy dana działka znajduje się w aglomeracji, można sprawdzić na geoportalu gis.mikolow.eu moduł „Odpady oraz czystość i porządek”.