Ogłoszenie o naborze Partnera spoza  sektora finansów publicznych 

do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.

 Burmistrz Mikołowa, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 roku poz.1460 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs, zwanego dalej Projektem. 

I. Cel partnerstwa:

 1. Wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegajacych ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
 2. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą Mikołów (liderem), a partnerem/partnerami spoza sektora finansów publicznych wyłonionym/wyłonionymi w drodze niniejszego konkursu.
 3. Dopuszcza się zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym Podmiotem. 

II. Grupa docelowa

1. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby niesamodzielne (nieaktywne zawodowe w wieku 60+), które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

2. Otoczenie osób wskazanych w pkt. 1  - np. opiekunowie osób niesamodzielnych oraz podmioty realizujące usługi społeczne (jeśli otzymają wsparcie w projekcie).

III. Zakres tematyczny partnerstwa:

 1. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi
 2. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
 3. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
 4. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii) – wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej,
 5. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych. 

IV. Do składania ofert uprawnieni są:

 1. Spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
 2. Organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

V. Wymagane dokumenty:

 1. karta zgłoszenia Partnera do projektu – załącznik nr 1
 2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
 3. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu. 

VI. Termin składania zgłoszeń:

 1. Termin składania ofert upływa dnia ……………………... o godz. ………………... Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do siedziby Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.
 2. Oferty należy sporządzić na Formularzu zgłoszenia partnera do projektu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej – edytowalnej (na płycie CD-R).
 3. Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera do projektu – poddziałanie 9.2.5” w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16 (pokój 1).
 4. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.
 5. 5.     O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Mikołowa 

VII. Kryteria wyboru (max 100 pkt):

 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. [max 20 pkt],
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa. [max 15 pkt],
 3. Szacunkowy koszt realizacji projektu wraz z uzasadnieniem przez kandydata podany z możliwą dokładnością. [max 10 pkt],
 4. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. [max 10 pkt],
 5. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań Partnera [max 15 pkt],
 6. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem [max 30 pkt], w tym kompleksowość zaproponowanych działań [max 10 pkt], adekwatność zaproponowanych działań [max 10 pkt], spójność zaproponowanych działań [max 10 pkt],

 VIII. Zasady wyboru partnera

 1. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera (partnerów) do wspólnej realizacji projektu podejmuje Komisja Oceniająca powołana przez Burmistrza Mikołowa.
 2. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 roku poz.1460 z późn. zm.)

 

IX. Uwagi:

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 • podpisania Porozumienia z kandydatami na partnera/partnerów, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione,
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
 • negocjowania warunków realizacji zadania,
 • odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania odpowiedniego finansowania ze środków zewnętrznych.
 1. W przypadku unieważnienia naboru Urząd Miasta Mikołowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Urząd Miasta Mikołowa nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.
 3. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
 4. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 5. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 6. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisane Porozumienie regulujący szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie porozumienia z wybranym w wyniku naboru partnerem, Urząd Miasta Mikołowa dopuszcza możliwość zawarcia porozumienia z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 8. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

10.Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo. 

obrazek