OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały Nr IX/179/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 17.11.2017 r. do 19.12.2017 r. w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego, Rynek 16, Mikołów, pok. nr 3, w godz. od 900 do 1200 , natomiast w dniach: 20.11.2017 r., 04.12.2017 r. i 11.12.2017 r.,  w godz. od 1300– 1630 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce Planowanie Przestrzenne / projekty .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 27.11.2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19, w sali widowiskowej, o godz. 1600

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mikołowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2018 r.

 Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Mikołowa  na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2018 r.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą planistyczną sporządzenia w/w planu. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów. Wnoszący uwagi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu planu.

PROJEKT PLANU