OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ulicy Reta Śmiłowicka. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073), uchwały Nr XXX/683/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa obejmującego obszar przy ulicy Reta Śmiłowicka, oraz uchwały nr IX/178/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie korekty granic opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa obejmującego obszar przy ulicy Reta Śmiłowicka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony przy ulicy Reta Śmiłowicka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 20.10.2017 r. do 22.11.2017 r. w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego, Rynek 16, Mikołów, pok. nr 3, w godz. od 1000 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.10.2017 r. w salce Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, Mikołów, pok. nr 11, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mikołowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2017 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Mikołowa na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2017 r.

Projekt planu

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą planistyczną sporządzenia w/w planu. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów. Wnoszący uwagi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu planu.