OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały nr XXI/495/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 6 października 2017 r. do 7 listopada 2017 r. w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego, Rynek 16, Mikołów, pok. nr 3, godz. od 1000 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany „Studium...” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. w salce Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany „Studium...”. Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mikołowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt zmiany „Studium...” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie
z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Mikołowa na zasadach określonych w art.
11 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2017 r.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą planistyczną sporządzenia w/w zmiany „Studium...”. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów. Wnoszący uwagi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu zmiany „Studium...”.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dla terenu położonego przy ul. Mieczysława Dzieńdziela,