INFORMACJA dla mieszkańców Mikołowa, których dotyczy zmiana nazwy ulicy i osiedla w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną”

„Ustawa dekomunizacyjna”  na mocy której samorząd jest zobligowany do zmiany nazw ulic propagujących system totalitarny, zwalnia mieszkańców (osoby fizyczne) z obowiązku wymiany dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów. 
O zmianie nazwy ulicy należy powiadomić jedynie niektóre urzędy, dokonując aktualizacji danych m.in. w ZUS-ie,
bankach czy Urzędzie Skarbowym. Szczegóły dotyczące pozostałych zmian poniżej. 
Wykaz nazw ulic w mieście, które wypełniają normy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i zgodnie z którą podlegają zmianie:
1. Jana Kawalca
2. 15 Grudnia
3. 22 Lipca
4. Mariana Buczka
5. Jana Rajcy
6. Oskara Langego
7. Osiedle XXX lecia PRL
8. Józefa Wieczorka

W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Mikołowie - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3. 
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS. 
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta Mikołów.
Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:
adres zamieszkania,
adres zameldowania,
adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adres do doręczeń,
adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. 
4. Dostawca energii elektrycznej i gazu - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy. 
5. Urząd Miasta Mikołów wprowadzą zmiany „z urzędu”. 
6. Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco: 

a) Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy. 
b) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów. 
c) Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. „ustawy dekomunizacyjnej” nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. 
d) Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
e) Zmiana w księdze wieczystej - nieodpłatnie. Należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. 
f) Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania. 
g) Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Miasto poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej. 
h) Zarządcy budynków przy zmienianych ulicach zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

Do dnia 30.06.2017r. zostaną wystosowane powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji.