OGŁOSZENIE

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej.

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na podstawie podjętych przez Radę Miejską Mikołowa uchwał:

- nr XXXVI/906/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Sosnowej,

- nr IX/177/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie korekty granic opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa obejmującego obszar przy ulicy Sosnowej sporządzanego na podstawie uchwały nr XXXVI/906/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu planu.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Mikołowa, Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, Rynek 16, 43-190 Mikołów, w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania. Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Mikołowa na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących wnioski zbierane są w związku z procedurą planistyczną sporządzenia w/w zmian studium. Administratorem danych jest Burmistrz  Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów. Wnoszący wnioski ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu planu.