Ogłoszenie 

Urzędu Miasta Mikołów 

Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) oraz w nawiązaniu do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 250) 

Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Mikołowie 

przypomina 

o konieczności umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości. 

Nie zastosowanie się do powyższego podlegać będzie

karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany

(art. 64. § 1 Kodeksu Wykroczeń) 

Jednocześnie właściciele, których nieruchomości nie mają przypisanego numeru porządkowego, proszeni są o złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego w Urzędzie Miasta Mikołów w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, na parterze w pokoju Nr 3.

(informacja w sprawie nadania numeru porządkowego: UM Mikołów pok. nr 3, Rynek 16 – Referat Zagospodarowania Przestrzennego, tel. 32/3248563, 32/3248564)