Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że zostały przeznaczone do dzierżawy następujące nieruchomości gminne:

 

Nr działki

położenie

Powierzchnia

do dzierżawy

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

i sposób

zagospoda-

rowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu

Okres dzierżawy

część działki

nr 379/17

ul. Rolnicza

220 m2

KA1M/

00059577/7

tereny zieleni

0,50 zł/m2

rocznie

rocznie

do 30 września

 

3 lata

działka

nr 2511/15

ul. Słowackiego -Bluszcza

555 m2

KA1M/

000056083/6

ogródek warzywny

0,20 zł/m2

rocznie

rocznie

do 30 września

 

3 lata

część działki

nr 893/49

ul. św. Wojciecha

16 m2

T IV

wykaz 148

garaż

1,80 zł/m2

miesięcznie

kwartalnie

do 10. marca

do 10. czerwca

do 10. września

do 10. grudnia

 

3 lata

część działki

nr 1173/30

ul. Jasna

500 m2

KA1M

/00053257/6

cele rolne

0,50 zł/m2

rocznie

rocznie

do 30 września

3 lata

część działki

nr 1569/25

ul. B. Śmiałego

90 m2

KA1M

/00047382/6

ogródek przydomowy

0,50 zł/m2

rocznie

rocznie

do 30 września

3 lata

część działki

nr 1637/25

ul. B. Śmiałego

40 m2

KA1M

/00047382/6

ogródek przydomowy

0,50 zł/m2

rocznie

rocznie

do 30 września

3 lata

 

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie stosownie do zarządzenia Burmistrza Mikołowa określającego wysokość stawek czynszu dzierżawnego.

Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolne jest zwolniona z podatku VAT.

Do czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na inne cele doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Wydzierżawienie terenu nastąpi w drodze bezprzetargowej, po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow.eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).