OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.: Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIV/544/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika, działka nr 2239/36 o powierzchni 0,0223 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00082393/3 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.7706 jako użytek B, karta mapy 11, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej, obręb Mikołów

Działka jest własnością Gminy Mikołów, w użytkowaniu wieczystym.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. (Ciężarów).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.12.2004 r. określona jest symbolem:

148UC ¦ tereny usług centrotwórczych (brutto).

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Mikołowie w centralnej części miasta przy ul. Pszczyńskiej, obręb Mikołów. Położona na terenie płaskim, użytkowana jako dojście do obiektów handlowych, zlokalizowanych wzdłuż alei pieszej przy Galerii PIK.

Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp jest zapewniony od ul. Pszczyńskiej poprzez działkę nr 2235/33 na zasadzie służebności gruntowej.

Nieruchomość w zasięgu 50 m posiada dostęp do następujących sieci: eNN, ks, w, g, t, co. Posadowiony jest na niej słup energetyczny z latarnią.

 

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 83.219,34 zł w tym 23% podatku od towarów i usług VAT, co stanowi kwotę 15.561,34 zł.

Cena sprzedaży jest płatna przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkownika.

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

 

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16. Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 561 lub (32) 3248  566, gospdarka.nieruchomosciami@mikolow.eu