OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.: Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zmianami) 

 

         Burmistrz Mikołowa 

podaje do wiadomości: 

 

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIV/542/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga obręb Mokre oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1124/6/2017 z dnia 9.01.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga, obręb Mokre, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość o powierzchni 0,1102 ha, składająca się z działek: nr 1720/109 oraz 527/109, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00058994/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 409 jako użytek B-RIVa oraz Bi, położona w Mikołowie przy ul. Fitelberga, karta mapy 6.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest symbolami:

działka 527/109 6RU ¦ tereny obsługi rolnictwa,

działka 1720/109 6RU, 317KK ¦ tereny obsługi rolnictwa, tereny komunikacji kolejowej.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Mikołowie, obrębie Mokre, w peryferyjnej części miasta przy ul. Fitelberga. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa usługowo-przemysłowa, tereny składów, magazynów, tereny pół uprawnych i łąk, kolej oraz zabudowa mieszkaniowa.

Ulica Fitelberga jest w części drogą wewnętrzną gminną, w części stanowi drogę publiczną gminną.

Nieruchomość położona jest na terenie płaskim, posiada regularny kształt, jest niezabudowana, wzdłuż południowo-zachodniej i południowo-wschodniej granicy jest ogrodzona (ogrodzenie nie stanowi własności gminy).

W zasięgu 50 m posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, nabywca ustanowi na nieruchomości służebność, polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerami 1545/109 oraz 1546/109.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu jest płatna przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

 

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 561 lub (32) 3248  566, gospdarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.: Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zmianami)

 

  1.  
    1.  
      1.  
        1. Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

 

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIV/542/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga obręb Mokre oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1124/6/2017 z dnia 9.01.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fitelberga, obręb Mokre, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość o powierzchni 0,1102 ha, składająca się z działek: nr 1720/109 oraz 527/109, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00058994/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 409 jako użytek B-RIVa oraz Bi, położona w Mikołowie przy ul. Fitelberga, karta mapy 6.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest symbolami:

działka 527/109 6RU ¦ tereny obsługi rolnictwa,

działka 1720/109 6RU, 317KK ¦ tereny obsługi rolnictwa, tereny komunikacji kolejowej.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Mikołowie, obrębie Mokre, w peryferyjnej części miasta przy ul. Fitelberga. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa usługowo-przemysłowa, tereny składów, magazynów, tereny pół uprawnych i łąk, kolej oraz zabudowa mieszkaniowa.

Ulica Fitelberga jest w części drogą wewnętrzną gminną, w części stanowi drogę publiczną gminną.

Nieruchomość położona jest na terenie płaskim, posiada regularny kształt, jest niezabudowana, wzdłuż południowo-zachodniej i południowo-wschodniej granicy jest ogrodzona (ogrodzenie nie stanowi własności gminy).

W zasięgu 50 m posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, nabywca ustanowi na nieruchomości służebność, polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerami 1545/109 oraz 1546/109.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu jest płatna przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

 

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 561 lub (32) 3248  566, gospdarka.nieruchomosciami@mikolow.eu