OGŁOSZENIE

 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 778) oraz uchwały nr Nr XXXVIII/971/2014  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 lutego 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa 

Borowa Wieś, przy ul. Buczka II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 w dniach od 24.10.2016 r. do 23.11.2016 r. w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Wydziale Gospodarki Mieniem, Rynek 16, Mikołów, pok. nr 3, godz. od 1000 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu 26.10.2016 r. w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Wydziale Gospodarki Mieniem, Rynek 16, Mikołów, pok. nr 3, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mikołowa

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2016 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie
z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Burmistrza Miasta Mikołowa  na zasadach określonych w art. 18
ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2016 r.