OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro
w oparciu o art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego na:
DOSTAWĘ KRUSZYW