ETAP I:

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania dotacji w wysokości 100% w ramach konkursu AZBEST 2014 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z regulaminem konkursu.  

 ETAP II

1.  Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych oraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego, umożliwiającej eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, której wyniki zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl)
 2.   Wprowadzenie do Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki, wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i osób prawnych, wykonanej w ramach realizacji zadania zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Gospodarki.
3.   Przygotowanie informacji dla mieszkańców o programie usuwania wyrobów zawierających azbest,
4.   Opracowanie pisma do RDOŚ oraz Inspekcji Sanitarnej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym od wykonania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu. Przygotowanie informacji  odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko celem podania jej do publicznej wiadomości lub opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji  „Programu usuwania  wyrobów zawierających  azbest”  w przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
5     W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przygotowanie materiałów do je przeprowadzenia w tym uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii oraz pisemnego podsumowania  zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
6.   Przygotowanie projektu uchwały w celu przyjęcia  „Programu usuwania  wyrobów zawierających  azbest” w postaci pliku strukturalnego XML
7.   Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie dotacji.
8.   Wykonanie wszystkich zadań wynikających z regulaminu Konkursu Ministerstwa Gospodarki  AZBEST 2014 dla Bloku 3 zadania 1.

W dniu 13.03.2014 zawarto umowę z oferentem -  Meritum Competence Krzysztof Pietrzak, ul. Syta 135, 02-987 Katowice