KC-2/2014 Opracowanie studium wykonalności dla projektu planowanego do zgłoszenia przez Gminę Mikołów do konkursu w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
W dniu 24.01.2014 zawarto umowę z oferentem - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn