OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zmianami)

Burmistrz Mikołowa
podaje do wiadomości, że:

W wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/686/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami: Krakowską i Sądową oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1724/465/2013 z dnia 20.09.2013 roku, została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej:

działka nr 1461/75 o powierzchni 57 m2,

położona w Mikołowie pomiędzy ulicami: Krakowską i Sądową, stanowiąca własność Gminy Mikołów, zapisana w księdze wieczystej Nr KA1M/00059578/4, oraz jednostce rejestrowej G 776 jako użytek Bp.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. teren określony jest jako:

117(a) UC - tereny usług centrotwórczych (brutto)

Opis nieruchomości:
teren działki płaski, kształt wydłużony, dostęp do pełnego uzbrojenia.

Na podstawie art. 37 ust.2. pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż działki nastąpi w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1M/0039622/2.

Cena brutto nieruchomości wynosi 14 760,00 zł
w tym podatek VAT w stawce 23 % w kwocie 2 760,00 zł

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 6 tygodni, zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www. mikolow.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www. BIP.mikolow.eu)

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel.(32) 3248566 lub (32) 3248561