OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że:

W wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/688/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Krakowskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1725/466/2013 z dnia 20.09.2013 roku,

została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej działka nr 1462/75 o powierzchni 110 m2, położona w Mikołowie przy ul. Krakowskiej, stanowiąca własność Gminy Mikołów, zapisana w księdze wieczystej Nr KA1M /00059578/4, oraz jednostce rejestrowej G 776      jako użytek Bp.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. działka określona jest symbolem: 117(a) UC - tereny usług centrotwórczych (brutto) oraz K11Z 1/2 - droga zbiorcza obszarowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 20 m.

Opis nieruchomości: działka położona w centrum miasta, teren działki płaski, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się zabudowania.

Nieruchomość z dostępem do pełnego uzbrojenia.

Na podstawie art. 37 ust.2. pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż działki nastąpi w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zapisanych w księgach wieczystych Nr KA1M/00039622/2, Nr KA1M/00051771/1, Nr KA1M/00043676/6 - po 1/3 części działki.

Cena brutto nieruchomości wynosi 36 900,00 zł

w tym podatek VAT w stawce 23 % w kwocie 6 900,00 zł

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 6 tygodni, zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www. mikolow.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www. BIP.mikolow.eu)

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel.(32) 3248566 lub (32) 3248561.