Miejski Dom Kultury w Mikołowie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż napojów chłodzących oraz piwa w czasie trwania imprezy plenerowej Dni Mikołowa, która odbędzie się w dniach od 27 do 28 czerwca 2014 roku na mikołowskim Rynku

 Oferent przystępujący do konkursu:

 • nie może zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów,
 • powinien mieć aktualny wpis do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej,
 • powinien udokumentować swoje doświadczenie w zakresie sprzedaży piwa podczas obsługi imprez plenerowych.

 Organizator:

 • wskaże producenta piwa rozlewanego podczas Dni Mikołowa 2014,
 • wskaże miejsce prowadzenia sprzedaży napojów chłodzących oraz piwa,
 • umożliwi zainstalowanie w miejscu przeprowadzania imprezy wszelkich niezbędnych urządzeń służących do sprzedaży piwa (maksymalna liczba rollbarów wynosi 12),
 • zapewni, że sprzedaż piwa w trakcie trwania imprezy oraz w miejscu jej odbywania się będzie prowadzona na zasadzie wyłączności (sprzedaż będą prowadzić również inne podmioty gospodarcze, takie jak sklepy i ogródki sezonowe, stosownie do posiadanych zezwoleń, usytuowane w bezpośrednim otoczeniu miejsca imprezy),
 • zapewni odpłatnie doprowadzenie energii elektrycznej do rollbarów, z których będzie sprzedawane piwo, jak również do pozostałych urządzeń wymagających zasilania elektrycznego.

 Oferent zobowiązany jest do:

 • dostarczenia infrastruktury do sprzedaży piwa,
 • stosowania się do wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących w trakcie trwania imprezy masowej,
 • zapewnienia czystości i porządku w ogródku piwnym podczas trwania imprezy,
 • sprzedaży piwa prowadzonej na zasadzie wyłączności producenta wskazanego przez Organizatora,
 • podpisania oddzielnej umowy udostępnienia sprzętu ze wskazanym przez Organizatora producentem piwa,
 • uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru,
 • propozycję wysokości wkładu finansowego przeznaczonego na współorganizowanie imprezy plenerowej Dni Mikołowa 2014,
 • dokumentację w zakresie doświadczenia w sprzedaży napojów chłodzących i piwa podczas imprez plenerowych.

 

Oferty należy składać do 9 maja 2014 roku do godz. 10.00 do sekretariatu Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19, pokój nr 50.

Otwarcie ofert nastąpi 9 maja 2014 roku o godz. 10.15 w sali nr 47 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19.

 

Kryteriami wyboru oferty, po spełnieniu wymagań formalnych, będą:

 • wysokość wkładu finansowego zaproponowanego przez Oferenta, przeznaczonego na współorganizowanie imprezy plenerowej Dni Mikołowa 2014,
 • doświadczenie Oferenta w zakresie sprzedaży napojów chłodzących i piwa podczas obsługi imprez plenerowych.