Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów
w zakresie Przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013” oraz „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”, zgodnie ze złożoną przez te podmioty ofertą konkursową.

§2

Konkurs obejmuje następujące zadania:

1. Prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym.

Oferta winna zawierać:

a) prowadzenie działalności Międzyzakładowego Punktu Konsultacyjnego ds.   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Innych Substancji Psychoaktywnych skierowanej do zakładów pracy, szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych Gminy Mikołów, w następujących formach:

- prowadzenie poradnictwa i szkolenia oraz udzielania pomocy przy opracowywanie
i wdrażanie programów promocji zdrowia w zakładach pracy i szkolnych programów profilaktyki,

- prowadzenie szkoleń podmiotów gospodarczych ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- prowadzenie w/w zadań winne być udzielane przez konsultanta w każdy roboczy czwartek w godz. od 14.00- do 19.00 oraz wtorki w godz. od 16.00 do 19.00 a w razie potrzeby w inne dni tygodnia,

b) prowadzenie czwartkowych spotkań społeczności uzależnionej (grupa wsparcia)  przez psychologa klinicznego w godz. od 17.00 do godz. 20.00, w tym czasie winne jest również udzielanie porad indywidualnych oraz pomoc psychospołeczna, psychoedukacyjna
i rehabilitacja osób uzależnionych,

c)  prowadzenie wtorkowych spotkań integracyjnych społeczności klubowej (uzależnieni
i współuzależnieni, rodziny) propagujących  zdrowych styl życia z udziałem psychologa
i konsultanta Punktu Konsultacyjnego w godz. od 17.00 do 20.00,

d)  prowadzenie specjalistycznej biblioteki z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków, przemocy interpersonalnej,

e) organizowanie dla społeczności klubowej (dorośli , młodzież) zabaw okazjonalnych przedświątecznych spotkań, wyjazdów integracyjnych i innych związanych
z przeciwdziałaniem uzależnieniem i wzmocnieniem procesów trzeźwienia.

2. Świadczenie specjalistycznej i kompleksowej pomocy dla osób dotkniętych problemami przemocy domowej tj. dla osób doznających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc domową, jak i innych osób znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych związanych z przemocą w rodzinie, przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych, mając na uwadze dostępność pomocy również dla osób pracujących  i uczących się.

Oferta winna zawierać:

a) udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom doznającym przemocy domowej i będących w kryzysowych sytuacjach związanych
z przemocą

b) udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom w rodzinach których występuje problem przemocy domowej

c) prowadzenie oddziaływań profilaktyczno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem przemocy w rodzinie 

d) prowadzenie grupy edukacyjno - wspierającej dla osób doznających przemocy domowej
i współuzależnionych

e) prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie, w tym również grupowych zajęć edukacyjnych

f) udzielanie konsultacji i doradztwa osobom stosującym przemoc domową

g)  prowadzenie mediacji rodzinnych.

3. Świadczenie specjalistycznej i kompleksowej pomocy psychologicznej, terapeutycznej i edukacyjnej dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz dla rodzin uwikłanych w problemy uzależnień. przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych, mając na uwadze dostępność pomocy również dla osób pracujących i uczących się.

Oferta winna zawierać:

a) udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia oraz pomocy psychologicznej
i terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz eksperymentującym
z substancjami psychoaktywnymi

b) udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia dla osób współuzależnionych i rodzin
w których występuje problem uzależnienia

c) prowadzenie oddziaływań profilaktyczno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zażywających substancje uzależniające; alkohol i narkotyki

d) udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia rodzicom dzieci zażywających środki psychoaktywne

e) prowadzenie grupy edukacyjno - wspierającej dla rodziców dzieci i osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków lub eksperymentujących z substancjami uzależniającymi

f) prowadzenie grupy edukacyjno - terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

4. Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzenia wolnego czasu w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom społecznym 

w Mikołowskim Powiatowym Klubie Młodzieżowym. 

Oferta winna zawierać:

a)  prowadzenie cotygodniowych spotkań integracyjnych, udział młodzieży w sekcjach zgodnie z zainteresowaniami, sportowa, turystyczna, muzyczna, plastyczna w każdy roboczy piątek w godz. do 16.00 do 20.00,

b) organizowanie imprez okolicznościowych oraz wyjazdów profilaktycznych,

c) współorganizowanie na poziomie Powiatu Mikołowskiego ogólnopolskich kampanii ogłaszanych i koordynowanych przez: Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązania Problemów Alkoholowych,

d) prowadzenie przy klubowej drużyny piłkarskiej, piłki nożnej oraz udział w turniejach, prowadzenie stałych treningów.

5. Zorganizowanie Mikołowskiej Kampanii pt,: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC - narkomanii, alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej, nietolerancji, HIV/AIDS, wszelkiemu złu NIE”.

6. Zorganizowanie Spartakiady Abstynenckiej- „PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT”.

7. Organizowanie dyskotek pod hasłem.: „POTRAFIĘ SIĘ BAWIĆ BEZ UŻYWEK” - alternatywne, propagujące zdrowy styl życia sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież szkolną i ponadgimnazjalną.

8. Zorganizowanie Ponadregionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w celu rówieśniczej edukacji zdrowotnej i propagowania postaw trzeźwościowych.

9. Zorganizowanie Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat, ” Zachowania ryzykowne i ryzykanckie wśród młodzieży w tym młodych kierowców w ruchu drogowym oraz im przeciwdziałanie”.

10. Zorganizowanie wyjazdowego, zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz wyjazdowego, letniego wypoczynku, w czasie których prowadzone będą elementy profilaktyki, przy czym pierwszeństwo mają dzieci i młodzież pochodząca
z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy i dotkniętych innymi dysfunkcjami społecznymi.

§3

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których wykonanie będzie się odbywać od dnia zawarcia umowy do nieprzekraczalnego terminu 31 grudnia 2013 roku. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia Umowy.

§4

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

a)    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

b)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d)    spółdzielnie socjalne;

e)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, lecz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

§5

Zgłaszane projekty powinny mieć zasięg lub znaczenie gminne.

§6

Na realizację zadań Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 240 000,00 zł (słownie: dwieścieczterdzieścitysięcyzłotych 00/100).

§7

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1.

2.  Termin złożenia oferty - do dnia 10 stycznia 2013 roku do godz. 1530 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1)
w zapieczętowanych kopertach, opisanych: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku”.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wraz z wypełnionym formularzem oferty należy złożyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

5.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

7. Formularz oferty można pobrać w pokoju nr 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu

§8

1. Wybór oferty nastąpi niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w §7 ust. 2 niniejszego ogłoszenia.

2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa.

3. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)    formalne, wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny formalnej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego), oraz

b)    merytoryczne, wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego).

5.  Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do następującej po niej oceny merytorycznej.

6. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznawanych przez wszystkich członków Komisji w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

7.  Decyzję o podpisaniu Umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Mikołowa
po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

8.  O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni będą pisemnie, zaś wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, a także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.mikolow.eu) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.mikolow.eu)

9.    Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§9

1.   Warunkami zawarcia Umowy są:

a)    wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

b)    w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności - korekta harmonogramu;

c)    złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym
w dniu podpisania Umowy;

d)    podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie Umowy według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§10

Na realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym udzielono dotacji:

1. w 2012 roku:

•          Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” - 105 785,00 zł.
•          Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” -79 115,00 zł.
•          Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Matki Zbawiciela - 18 000,00 zł.
•          Stowarzyszenie "UŚMIECH" - 46 854,00 zł.

 

 2. w 2011 roku:

a)    Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” - 100.000,00 zł;
b)    Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” - 60.000,00 zł;
c)    ZHP Chorągiew Śląska - Hufiec Ziemi Mikołowskiej - 30.700,00 zł;
d)    Stowarzyszenie „Uśmiech” - 37.000,00 zł;
e)    Parafia Rzymskokatolicka NMP Matki Zbawiciela - 19.000,00 zł;

§11

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do:

a)    odwołania konkursu bez podania przyczyn,
b)    zmiany terminu składania ofert.