Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Ochrona i promocja zdrowia”

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2012: „Ochrona i promocja zdrowia”.

 

Oferty na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności powinny dotyczyć:

  • poprawy dostępu osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży do programów profilaktycznych ( w tym edukacja zdrowotna, poradnictwo, dyżury, konsultacje z zakresu m.in. dietetyki, zdrowego stylu życia, przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, kampanie promocyjne na rzecz poprawy zdrowia)
  • działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy ( m.in. walki z otyłością, aktywnych form spędzania czasu wolnego, zajęć ruchowych)
  • aktywizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych mającej na celu poprawę jakości życia – integracja w środowisku jako przeciwdziałanie marginalizacji (kluby seniora, kółka zainteresowań)

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów: „Ochrona i promocja zdrowia”.

 

§2

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których wykonanie będzie się odbywać od dnia podpisania umowy do nieprzekraczalnego terminu 31.12.2012 r. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

§3

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze ochrony i promocji zdrowia:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536);

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

§4

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne.

§5

Na realizację zadań Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości łącznej 25 000 zł.

 §6

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12. 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25). Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1.

§7

1. Termin złożenia oferty - do dnia 06.02.2012r. do godz. 1700 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie Rynek 16 (pokój 1)
w zapieczętowanych kopertach opisanych "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Mikołów – „Ochrona i promocja zdrowia w 2012 roku”.

2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wraz z wypełnionym formularzem oferty należy złożyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

5. Formularz oferty można pobrać w pokoju 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu, www.fundusze.mikolow.eu

§8

 

1. Wybór oferty nastąpi niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa.

3. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny formalnej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego), oraz

b) merytoryczne wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego).

5. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do dalszej oceny merytorycznej.

6. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznawanych przez wszystkich członków Komisji w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

7. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

8. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie, zaś wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.mikolow.eul) oraz na stronie internetowej urzędu www.mikolow.eu.

9. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§9

1. Warunkiem zawarcia umowy jest:

a) wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

b) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności harmonogramu;

c) złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym
w dniu podpisania umowy.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.01.2011 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z  2011, nr 6 poz. 25). Wzór sprawozdania z wykonania zadania - Załącznik nr 4.

 

§10

Na realizację zadań publicznych w 2010 roku w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji:

  • Polski Związek Niewidomych- Okręg Śląski Koło w Mikołowie – 6300,00 zł
  • Fundacja AKTYWNI – 5 500,00 zł
  • Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego – 3 324,00 zł

 

§11

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,

b) zmiany terminu składania ofert.