Uchwała Nr 4200/V/84/2017z dnia 28 kwietnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok