Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zostaną przeprowadzone na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.);
 2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942);
 3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941).

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się  w dniu  9 października 2011 r.
Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Mikołów w godzinach 7:00 do 21:00.

Prawo wybierania w Mikołowie mają:

Obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat (art. 10 Kodeksu wyborczego), nie zostali pozbawieni praw publicznych lub ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu ani pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i są wpisani do stałego rejestru wyborców w Mikołowie.
Do rejestru wyborców z urzędu są wpisywani wyborcy mający zameldowanie na pobyt stały w Mikołowie. Z rejestru wyborców są wykreślani wyborcy, którzy wpisali się na swój wniosek do rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborcy pozbawieni prawa wybiera

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć do 25.09.2011 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborca niepełnosprawny

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć do 4.10.2011 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborca przebywający czasowo

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę  w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz Policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek wniesiony na piśmie , do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów tj. od 18 do 25.09.2011 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę.
W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 7.10.2011 r. (w godz. pracy Urzędu).

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 18.09. do 1.10.2011 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. w sprawie spisu wyborców . Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest udzielona na piśmie.

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku. Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),-
• Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.  w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942 ze zm.);
• Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 162 poz. 978).

Tryb odwoławczy

Każdy może wnieść do burmistrza miasta reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. a decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Mikołowie.

PEŁNOMOCNICTO DO GŁOSOWANIA

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Ww. dotyczy również wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem upoważnionym przez Prezydenta Miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy. Do wniosku załącza się:
1. pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;
2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat);
3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania);
4. kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).
Wzory wniosków do pobrania w pok. 504.
Termin: do 29 września 2011 r.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 
Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Mikołów, ul. K. Miarki 15 pok. 12,13, 14.

w poniedziałki  od 7.00 do 17:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki  w godzinach: od 7.30 do 15.30
 tel. (32) 3248455, 3248 458


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE  PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Głosować korespondencyjnie może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
 Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Uwaga: W zgłoszeniu można żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.


Wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, dostarczony zostanie nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów tzw. pakiet wyborczy:

 1. przez pracownika Urzędu Miasta Mikołów;
  lub
 2. za pośrednictwem operatora publicznego.


Pakiet doręczony zostanie wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym potwierdzeniu odbioru.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia odbioru osoba doręczająca sama potwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.


      Zawartość pakietu wyborczego:

 1. koperta zwrotna z naniesionym adresem właściwej obwodowej komisji wyborczej;
 2. karty do głosowania;
 3. koperta na karty do głosowania;
 4. instrukcja głosowania korespondencyjnego;
 5. nakładki na karty głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania;
 6. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania z naniesionym imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL wyborcy niepełnosprawnego.


Sposób postępowania z pakietem wyborczym, zasady głosowania oraz przekazania kart do głosowania do obwodowej komisji wyborczej określony jest w Instrukcji głosowania korespondencyjnego

 • Głosowanie korespondencyjne przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego przyjmowane są do poniedziałku 19 września br. w Urzędzie Miasta Mikołów w godzinach urzędowania.
 • Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem telefaksu lub w sposób elektroniczny przyjmowane są odpowiednio:

 fax  (32)3248400
e-mail  boo.1@mikolow.eu

do dnia 19 września (poniedziałek) do godz. 17:00 – decyduje godzina nadania.


Przekazanie kart do głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego do wyznaczonej przez prezydenta miasta obwodowej komisji wyborczej może odbyć się poprzez ich:

 1.  nadanie (w sposób opisany w Instrukcji głosowania korespondencyjnego) przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie, za dowodem nadania, nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów tj. do piątku 7 października br.;
 2. osobiste (w sposób opisany w Instrukcji głosowania korespondencyjnego) dostarczenie w dniu głosowania tj. w niedzielę 9 października od godz. 7.00 do godz. 21.00 do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), rozdział 7a;
 2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju;
 3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia w sprawie postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju. 

 

Inne informacje

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i przedłożeniu stosownych dokumentów. Wzory wniosków o dopisanie do spisu oraz upoważnienia do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub dowody osobiste wpisywani są do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula (art. 35 Kodeksu wyborczego).
Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej . Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania. W przypadku obywateli Polskich czasowo przebywających za granicą także miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w kraju.
Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 6 października 2011 r.

 

Głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania utworzonych za granicą:

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub dowody osobiste może głosować korespondencyjnie (art. 62 Kodeksu wyborczego).
Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu konsulowi do 15 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 24 września 2011 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w kraju – w przypadku obywateli Polskich czasowo przebywających za granicą, a także oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (art. 63 Kodeksu wyborczego).
Konsul nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów, wysyła do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego pakiet wyborczy zawierający:
    1)     zaadresowaną kopertę zwrotną;
    2)     karty do głosowania;
    3)     kopertę na karty do głosowania;
    4)     oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu;
    5)     instrukcje głosowania (art. 65 Kodeksu wyborczego).
Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu kart do głosowania wkłada je do koperty na karty do głosowania, którą zakleja a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją na własny koszt na adres właściwego konsula.

Uwaga!

Zgłoszenia i wnioski składane w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem z profilu zaufanego ePUAP.