BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 

znajdującego się na piętrze Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 o powierzchni 80 m2 +/- 5% (ostateczna wielkość powierzchni lokalu użytkowego zostanie określona po akceptacji projektu adaptacji i zagospodarowania pomieszczeń składających się na tenże lokal, przedstawionego przez jego Najemcę, wyłonionego w wyniku przetargu).

  • sposób użytkowania: działalność usługowa związana z poprawą urody i kondycji fizycznej
  • stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 10,00 zł netto

Wadium w wysokości 1.600,00 zł

Najemcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot jakichkolwiek nakładów poczynionych na lokal użytkowy (przedmiot najmu).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 roku, o godz. 14.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31.

Wadium na przetarg na wynajem lokalu użytkowego należy wpłacić w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31 lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 36 8436 0003 0000 0026 2044 0004) na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg będzie prowadzony na podstawie Regulaminu dostępnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, tel.: (32) 779-76-03.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego - w wypadku podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru).

Osoby zainteresowane powinny przed przetargiem podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymieniony lokal będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 22, tel.: (32) 779-70-11.

Umowa najmu lokalu użytkowego zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, na tablicy ogłoszeń w Krytej Pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.