Burmistrz Mikołowa

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Mikołów, położonych w Mikołowie k. m. 8, przy ul. Jaśminów, obręb Mikołów, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/00009867/2 oraz jednostce rejestrowej G. 630 jako użytek R IIIb i R IVa  dla działki 2445/52 oraz R IVa dla pozostałych działek, oznaczonych numerami:

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

2445/52

0,2154 ha

140.000 zł

14.000 zł

2446/52

0,1257 ha

170.000 zł

17.000 zł

2447/52

0,1089 ha

130.000 zł

13.000 zł

 

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23 %) i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: Prawo drogi opisane bliżej w § 5 umowy notarialnej z dnia 16.10.1912 r. dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości Mikołów wykaz 640, wpisano dnia 12.11.1912 r., przepisano dnia 22.11.1958 r.

Prawo drogi nie dotyczy przedmiotowych działek, lecz działek 144/25 i 143/25.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzono 25 października 2013 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Gronie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/464/2005 z dnia 22.02.2005 określone są symbolami:

dla działek 2445/52 oraz 2447/52

10(a)MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto), K12D ¦ adaptowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki dróg polnych, szer. w liniach rozgr. 10 m

dla działki 2446/52

10(a)MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto).

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działek

Działki są położone w Mikołowie przy ul. Jaśminów, w strefie śródmiejskiej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane oraz w dalszej odległości budynki mieszkalne jednorodzinne.

Działki niezabudowane, płaskie, teren lekko podmakający.

Dojazd i dojście od ulicy Jaśminów poprzez działkę dojazdową 2448/52, stanowiącą własność Gminy Mikołów.

Istnieje możliwość uzbrojenia w wodę i energię elektryczną (w ulicy Jaśminów).

Opis działki 2445/52 

Przez centralną część działki od południowego-zachodu po północny-wschód przebiegają wodociągi: nieczynny, wyłączony z eksploatacji rurociąg DN 1200 mm oraz czynna magistrala DN 1200 mm.

Na działce występują utrudnienia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu na obszarze zajmującym ponad połowę jej powierzchni.

Strefa ochronna (techniczna) dla wodociągu czynnego, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po minimum 10 mb z obu jego stron.

Dla rurociągów nieczynnych, wyłączonych z eksploatacji Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach nie ustanawia stref technicznych, jak również nie jest wymagane wykonanie zabezpieczeń.

GPW S.A. zastrzega sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu.

Opis działki 2446/52

Na północny-zachód od działki przebiegają wodociągi: nieczynny wyłączony z eksploatacji DN 1200 mm oraz czynna magistrala DN 1200 mm.

Dla przedmiotowej działki nie stanowią utrudnień w przyszłej zabudowie.

Opis działki 2447/52

Na północny-zachód od działki przebiegają wodociągi: nieczynny wyłączony z eksploatacji DN 1200 mm oraz czynna magistrala DN 1200 mm.

Dla przedmiotowej działki utrudnienia w przyszłej zabudowie i zagospodarowaniu terenu wystąpią na obszarze ok. 90 mkw w północnej części działki.

Strefa ochronna (techniczna) dla wodociągu czynnego, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po minimum 10 mb z obu jego stron.

Dla rurociągów nieczynnych, wyłączonych z eksploatacji Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach nie ustanawia stref technicznych, jak również nie jest wymagane wykonanie zabezpieczeń.

GPW S.A. zastrzega sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 9.08.2013 r.

Przetargi odbędą się 24 stycznia 2014 r. w sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16:

przetarg na sprzedaż działki nr 2445/52 o godzinie 14:30
przetarg na sprzedaż działki nr 2446/52 o godzinie 14:45
przetarg na sprzedaż działki nr 2447/52 o godzinie 15:00

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 20 stycznia 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

5. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

6. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

9. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm.1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu