Burmistrz Mikołowa

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Mikołów, położonych w Mikołowie przy ul. Jana Kawalca, obręb Śmiłowice, k. m. 4:

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Jednostka geodezyjna/użytek

Cena wywoławcza

302/100

0,0905 ha

KA1M/00066094/9

G. 458 RV

67.200 zł

303/100

0,0973 ha

KA1M/00066095/6

G. 459 R V

72.000 zł

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (określonego dla potrzeb planu jako Paniowy, Śmiłowice) zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r. określone są symbolem:

97MN ¦tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działek

Działki położone są w Mikołowie przy ul. Jana Kawalca, obręb Śmiłowice, w odległości ok. 4 km od centrum administracyjnego miasta.

Działki niezabudowane, wolne od obciążeń, nie stanowią przedmiotu dzierżawy. Posiadają kształt regularny z dojazdem bezpośrednim od ul. Jana Kawalca wydzieloną działką drogową.

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Nieruchomości posiada możliwość pełnego uzbrojenia z ulicy.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który przeprowadzono 27 września 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 29.07.2013 r.

Przetargi odbędą się 16 grudnia 2013 r. w sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16:

godzina

działka

wysokość wadium

14:30

302/100

6.720 zł

14:45

303/100

7.200 zł

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 12 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości
a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm.1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu