Burmistrz Mikołowa

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Mikołów, położonych w Mikołowie k. m. 6 w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/00048242/0 oraz jednostce rejestrowej G. 625 jako użytek R IVb, oznaczonych numerami:

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1345/206

0,1444 ha

190.000 zł

19.000 zł

1346/206

0,0996 ha

138.000 zł

13.800 zł

1413/206

0,1228 ha

170.000 zł

17.000 zł

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Gniotek, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXII/483/2005 z dnia 22.03.2005 określone są symbolem:

111MNU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działek

Działki niezabudowane, położone w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, w strefie śródmiejskiej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz tereny zieleni. Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta.

Działki płaskie na terenie lekko opadającym w kierunku południowo-wschodnim. Dojście i dojazd do działek drogą pomiędzy ulicami Braterską i Na Wzgórzu. Posiadają możliwość uzbrojenia (w ulicy).

Opis działki 1345/206

Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki oraz w poprzek w stronę południową przebiega gazociąg średniego ciśnienia Fi 300.

Zgodnie ze wskazaniem PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu Tychy przy pracach projektowych w obrębie sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości: poziome zgodnie z Dz.U. nr 139 poz. 686 z dnia 7.12.1995 r. ¦ minimalna odległość od gazociągi 1,5 m oraz pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

Opis działki 1346/206

Działkę przecina w południowo-zachodnim narożu gazociąg średniego ciśnienia Fi 300.

Zgodnie ze wskazaniem PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu Tychy przy pracach projektowych w obrębie sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości: poziome zgodnie z Dz.U. nr 139 poz. 686 z dnia 7.12.1995 r. ¦ minimalna odległość od gazociągi 1,5 m oraz pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

Opis działki 1413/206

Wzdłuż południowo-wschodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 14.10.2013 r.

Przetargi odbędą się 16 grudnia 2013 r. w sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16:
przetarg na sprzedaż działki nr 1345/206 o godzinie 13:45
przetarg na sprzedaż działki nr 1346/206 o godzinie 14:00
przetarg na sprzedaż działki nr 1413/206 o godzinie 14:15

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 12 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa naywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm.1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu