Burmistrz Mikołowa

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 2930/12 o powierzchni 0,2147 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00078345/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 801 jako użytek „B”, położonej w Mikołowie przy ul. Fabrycznej, obręb Mikołów.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
W Dziale III księgi wieczystej wpisano:

bezpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 2930/12 obejmującej pas gruntu o szerokości 4 m wokół istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Fi 200, biegnącej wzdłuż wschodniej granicy działki, w celu eksploatacji i konserwacji urządzeń sieci, swobodnego dostępu do urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej Fi 200 w każdym czasie w celu usuwania awarii, dokonania ich przeglądu, kontroli, konserwacji, remontów i modernizacji w każdym czasie przez osoby uprawnione.

Służebność ustanowiono na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 określona jest symbolem:

20(a)MN/MW ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (brutto), K62D, K 64D ¦ istniejące ulice dojazdowe, szer. w liniach rozgr. 10 m.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działki:

Działka położona jest w Mikołowie przy ul. Fabrycznej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi i garażami. Od strony południowej biegnie linia kolejowa. Teren zasadniczo płaski. Wzdłuż północnej granicy działki skarpa. Posiada możliwość uzbrojenia w zasięgu działki w wodę, kanalizację, energię elektryczna, gaz. Przez działkę przebiega sieć uzbrojenia eNN, eWN, gWN, TA oraz sieć kanalizacji sanitarnej Fi 200, biegnąca wzdłuż wschodniej granicy działki.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 14.10.2013 r.

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2013 r. o godz. 13:00 w sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  22.000 zł do dnia 12 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów
w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm.1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu