Burmistrz Mikołowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 1696/450 o powierzchni 0,0132 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00061005/4 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 405 jako użytek PsV, karta mapy 3, położonej w Mikołowie w rejonie ulicy Podgórnej, obręb Mokre.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (określonego dla potrzeb planu jako Paniowy, Śmiłowice) zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 określona jest symbolem:

110ZE ¦ tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy.

Opis działki:

Nieruchomość położona jest w Mikołowie w rejonie ulicy Podgórnej, obręb Mokre, w odległości ok. 3,3 km w kierunku północno-zachodnim od jego centrum, na obszarze terenów zieleni łęgowej, łąk i pastwisk, bez możliwości zabudowy. Działka o kształcie wydłużonego rombu, szerokości ok. 1,5 n do 3 m, zróżnicowana w pionie, nieuzbrojona. Uzbrojenie terenu w zasięgi działki. Ze względu na kształt i przeznaczenie nie nadaje się do zabudowy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 19.08.2013 r.

Przetarg odbędzie się 27 września 2013 r. o godz. 13:00 w Sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości 4.000 zł.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług vat.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 400 zł do dnia 23 września 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów

w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ oryginał dowodu wpłaty wadium,

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu