Burmistrz Mikołowa
ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Mikołów, położonych w Mikołowie przy ul. Jana Kawalca, obręb Śmiłowice:

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Jednostka geodezyjna/użytek

Cena wywoławcza

302/100

0,0905 ha

KA1M/00066094/9

G. 458 RV

84.000 zł

303/100

0,0973 ha

KA1M/00066095/6

G. 459 R V

90.000 zł

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (określonego dla potrzeb planu jako Paniowy, Śmiłowice) zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r. określone są symbolem:

97MN ¦tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działek

Działki położone są w Mikołowie przy ul. Jana Kawalca, obręb Śmiłowice, w odległości ok. 4 km od centrum administracyjnego miasta.
Działki niezabudowane, wolne od obciążeń, nie stanowią przedmiotu dzierżawy. Posiadają kształt regularny z dojazdem bezpośrednim od ul. Jana Kawalca wydzieloną działką drogową.
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.
Nieruchomości posiada możliwość pełnego uzbrojenia z ulicy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 29.07.2013 r.

Przetargi odbędą się 27 września 2013 r. w sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16:

godzina

działka

wysokość wadium

14:30

302/100

8.400 zł

14:45

303/100

9.000 zł

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 23 września 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ oryginał dowodu wpłaty wadium,
¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.
Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu
Zapraszamy do udziału w przetargu