Burmistrz Mikołowa

o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 847/38 o powierzchni 0,0679 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 46807 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 125 jako użytek „Ps” kl. VI.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 14 grudnia 2012 r.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 1 marca 2013 r.

            W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Borowa Wieś, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/417/2004 z 30.11.2004 r. określona jest symbolem:

10MU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działki

Nieruchomość położona jest w Mikołowie, obręb Borowa Wieś, przy ul. Piaskowej, w bliskiej odległości od granicy z gminami Gierałtowice i Ruda Śląska.

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane oraz zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Teren płaski, kształt działki regularny.

Posiada możliwość uzbrojenia w wodę, kanalizację i energię elektryczną z ulicy.

Przez działkę przebiega linia energetyczna NN oraz znajdują się na niej dwa słupy energetyczne (w południowej i zachodniej części).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 22.10.2012 r.

Przetarg odbędzie się 24 maja 2013 r. o godz. 15:00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości 55.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.500 zł do dnia 20 maja 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów

w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ oryginał dowodu wpłaty wadium,

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.