BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  1.      Stanowiącego Pawilon handlowy nr 8 i 9 przy ul. św. Wojciecha, o łącznej powierzchni pomieszczeń 34,00 m2 

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,00 zł netto

 

Wadium w wysokości 408,00 zł

 2.      Stanowiącego Pawilon handlowy nr 25 przy ul. św. Wojciecha, o powierzchni 17,00 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,00 zł netto

 

Wadium w wysokości 204,00 zł

3.      W budynku przy ul. Krakowskiej 5 (I piętro), o powierzchni 62,00 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa (biuro)
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto

Wadium w wysokości 1.240,00 zł

4.      W budynku przy ul. Stawowej 23/4 (parter), o powierzchni 8,82 m2

  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 45,50  netto

Wadium w wysokości 803,00 zł

5.      W budynku przy ul. Stawowej 23/5 (parter), o powierzchni 8,82 m2

  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 45,50 zł netto

Wadium w wysokości 803,00 zł

 6.      W budynku przy ul. Stawowej 21/13 (parter), o powierzchni 8,82 m2

  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 45,50 zł netto

Wadium w wysokości 803,00 zł

7.      W budynku przy ul. Stawowej 21/17 (parter), o powierzchni 9,60 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 53,00 zł netto

Wadium w wysokości 1.018,00 zł

 8.      W budynku na os. Grunwaldzkim 10 (parter), o łącznej powierzchni pomieszczeń 80,30 m2 (lokal użytkowy 62,50 m2 i piwnica 17,80 m2)

  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa (bez możliwości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych!)
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20,00 zł netto

Wadium w wysokości 3.212,00 zł

 9.      W budynku przy ul. Jana Pawła II 14, o powierzchni 70,91 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 43,00 zł netto

Wadium w wysokości 6.098,00 zł

(Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia stanowi część lokalu użytkowego. Pozostała część jest już użytkowana przez innego najemcę. Do obu części prowadzi jedno wspólne wejście. Wspólne są sanitariaty. Koszty zużytych mediów są dzielone proporcjonalnie między najemców obu części.)

10.  W budynku przy ul. Jana Pawła II 20, o powierzchni 38,64 m2

  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 43,00 zł netto

Wadium w wysokości 3.323,00 zł

 Przetargi odbędą się w dniu 12 lutego 2013 roku, kolejno o godz. 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50 i 15.00, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadia na przetargi na wynajem lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mikołów, Mikołów, Rynek 16 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetargi będą prowadzone na podstawie Regulaminu dostępnego w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 650.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego - w wypadku podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru).

Osoby zainteresowane powinny przed przetargiem zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymienione lokale będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Referatu Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 650.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

 Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.