BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Mikołów ozn. nr 2367/84 o powierzchni 100 m2 położonej w Mikołowie przy ul. Marii Kownackiej, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1M/00047382/6 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.634 jako użytek „Bp.”

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od  wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. teren określony jest symbolem 233MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej brutto.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość przylega bezpośrednio do ulicy M. Kownackiej i Płk. Wł. Kiełbasy. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w wodę, kanalizację, energię elektryczną i gaz. Teren porośnięty drzewami.

Przedsiębiorstwu przesyłowemu przysługuje roszczenie względem nabywcy nieruchomości o ustanowienie stosownej służebności przesyłu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1.pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102 poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 29.10.2012 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013 roku o godzinie 1330 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołowa Rynek 16.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23 % i podlega zapłacie w całości nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Za datę wpłacenia należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1200 zł do dnia 14 stycznia 2013 roku na rachunek w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

    Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

  • wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
  • nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
  • odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie - ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonej wysokości i terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - wypis    z właściwego dla danego podmiotu rejestru
¦ oryginał dowodu wpłaty wadium
¦oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub nikt nie przystąpi do przetargu.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej i opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Mikołowie 

tel.: (032) 32-48-566 lub (032) 32-48-561.