BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 1.  Stanowiącego Pawilon handlowy nr 8 i 9 przy ul. św. Wojciecha, o łącznej powierzchni pomieszczeń 34,00 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,50 zł netto

Wadium w wysokości 442,00 zł

 2. Położonego w budynku przy ul. Krakowskiej 5 (I piętro), o powierzchni 62,00 m2
  - sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa (biuro)
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20,00 zł netto

Wadium w wysokości 2.480,00 zł

 3.  Położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 20, o powierzchni 60,99 m2
  - sposób użytkowania: pomieszczenie magazynowe
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,00 zł netto

 Wadium w wysokości 610,00 zł

 4.  Położonego w budynku przy ul. B. Krawczyka 21 (budynek gospodarczy), o łącznej powierzchni pomieszczeń 115,29 m2
  - sposób użytkowania: garaż, warsztat
  - stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 6,00 zł netto

Wadium w wysokości 1.383,00 zł

 Przetargi odbędą się w dniu 14 listopada 2012 roku, kolejno o godz. 13.30, 13.40, 13.50 i 14.00, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadia na przetargi na wynajem lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mikołów, Mikołów, Rynek 16 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetargi będą prowadzone na podstawie Regulaminu dostępnego w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 650.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – w wypadku osoby fizycznej