BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
I
 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Mikołów ozn. nr 1417/87 o powierzchni 438 m2 położonej w Mikołowie przy ul. K. Prusa, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1M/00067482/3 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.6186 jako użytek „B.”

Działka obciążona jest nieodpłatną służebnością drogi biegnącej pasem gruntu o szerokości 5 m wzdłuż granicy z działką nr 708/87 (obecnie ozn. nr działki 1544/87) na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych i posiadaczy działki nr 2572/44.

Działka położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów (Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XX/247/99 z 14.12.1999 roku) teren określony jest jako „obszar zabudowany zaadaptowany”.

Opis nieruchomości: teren działki płaski, kształt regularny, posiada możliwość pełnego uzbrojenia.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1.pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2010, nr 012 poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 22.10.2012 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 roku o godzinie 1330 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołowa Rynek 16.

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75 000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23 % i podlega zapłacie w całości nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Za datę wpłacenia należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 7 500 zł do dnia 10 grudnia 2012 roku na rachunek w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 843600030000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

  • wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
  • nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
  • odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie - ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonej wysokości i terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - wypis     z właściwego dla danego podmiotu rejestru
¦ oryginał dowodu wpłaty wadium
¦oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub nikt nie przystąpi do przetargu.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej i opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Mikołowie 

tel.: (032) 32-48-566 lub (032) 32-48-561.