BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


w budynku gastronomicznym wraz z przylegającym do tego budynku tunelem, znajdującym się na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego przy ul. Sosnowej 5 w Mikołowie, o powierzchni 144,72 m2
• sposób użytkowania: działalność handlowa, usługi gastronomiczne z możliwością sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – po uzyskaniu zezwolenia wydanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 20,00 zł netto
Wadium w wysokości 5790,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2012 roku, o godz. 14.30, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31.
Wadium na przetarg na wynajem lokalu użytkowego należy wpłacić w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31 lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 36 8436 0003 0000 0026 2044 0004) na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg będzie prowadzony na podstawie regulaminu dostępnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, tel.: (32) 779-76-03.
Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru).
Osoby chętne winny przed przetargiem podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.
Wyżej wymieniony lokal będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, tel.: (32) 779-76-01, tel. kom.: 728-914-665

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
Od listopada do marca czynsz najmu zostanie obniżony maksymalnie o 30%.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.